Privacy policy

Wie zijn wij?

A. De uitgever

De Algemene Pharmaceutische Bond (afgekort APB) en Highway APB VZW zijn de co-uitgevers van de website Apotheek.be.

De APB is een beroepsfederatie opgericht krachtens de wet van 31 maart 1898 houdende beroepsverenigingen.
Highway APB VZW is een vereniging zonder winstoogmerk volgens de wet van 27 juni 1921.

De APB is de federatie van de erkende beroepsverenigingen van Belgische officina-apothekers.

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Archimedesstraat 11 te 1000 Brussel.

APB:
BTW-nummer: BE 406.753.266
Ondernemingsnummer: 0406.753.266

Highway APB:
BTW-nummer: BE 472.744.544
Onderneminsnummer 0472.744.544

Directeur van de Publicatie en hoofdredacteur: apotheker Nicolas Echement

U kunt hem contacteren
per e-mail : support.apotheek.be@apb.be
telefonisch: 02 285 42 00

B. Beheerder en technische dienst

De website Apotheek.be wordt beheerd door de APB en Highway APB VZW

De technische prestaties gebeuren door de IT-afdeling van de APB.

C. Doel van de website

Apotheek.be is toegankelijk voor iedereen en bestemd voor het grote publiek.

Met de creatie van deze website en zijn verschillende functionaliteiten wenst Apotheek.be diensten te ontwikkelen voor zijn bezoekers om hen te helpen hun gezondheid en die van hun gezin beter te begrijpen en op te volgen. Deze functionaliteiten zijn de volgende:

  • zoeken naar een apotheek, de resultaten zijn altijd in vogelvlucht afstand berekend, gebruik de knop 'directions' om de afstand naar keuze (wagen, te voet, openbaar vervoer) te berekenen.
  • gezondheidsactualiteit en -boodschappen,
  • informatie over geneesmiddelen en hun goed gebruik,
  • advies ingeval van nood,
  • informatie over de rol van de apotheker. Apotheek.be helpt Internetgebruikers om bepaalde gezondheidsmechanismen beter te begrijpen en hen te oriënteren in hun stappen naar zorgverstrekkers, voornamelijk artsen en apothekers.

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg. Apotheek.be steunt de apotheker in zijn dagelijkse praktijk en benadrukt zijn rol in de gezondheidsopvoeding en -motivatie van het grote publiek. Apotheek.be zet ook de toegevoegde waarde van de apotheker als geneesmiddelen-en zorgproducten specialist in de kijker en fungeert als doorgeefluik van de informatie en het advies van de arts om de patiënt optimaal te begeleiden in het kader van zijn behandeling.

Apotheek.be richt zich tot het grote publiek, niet professioneel in de gezondheidszorg en heeft eveneens als doelstelling ook de gezondheidsboodschappen die worden verspreid door de bevoegde overheden en de spelers van de sector van de gezondheidszorg ondersteunen. De website levert aanvullende online informatie, naast het advies dat wordt verstrekt door de gezondheidswerkers en in het bijzonder door de arts en de apotheker. Het gebruik van de website moet zijn bezoekers toelaten de vragen die moeten worden gesteld aan hun arts of hun apotheker te identificeren, hun kennis van de gezondheidsthema’s te verdiepen, de acties van zorgverstrekkers ten dienste van hun gezondheid en die van hun gezin beter te begrijpen, zich te sensibiliseren voor gezondheidsthema’s in hun voordeel en in het voordeel van hun gezin.

Persoonlijke gegevens

A. Bescherming van de rechten van de Internetgebruiker

Apotheek.be en de APB respecteren de persoonlijke levenssfeer van hun gebruikers. Het verzamelen van persoon gegevens via de website Apotheek.be en het gebruik dat de APB van deze gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG, hierna GDPR. Alle persoonlijke informatie betreffende de bezoekers van Apotheek.be is vertrouwelijk. Deze gegevens worden verwerkt door Apotheek.be in de mate waarin dit nodig is om te voldoen aan de vragen van zijn gebruikers en worden niet gebruikt voor doeleinden andere dan deze die worden aangekondigd in deze disclaimer.

Meerdere elektronische formulieren maken het mogelijk om persoonsgegevens te verzamelen: abonnement op de nieuwsbrief, deelname aan online enquêtes. De persoonlijke gegevens worden slechts overgemaakt aan het personeel dat ermee wordt belast, om eventuele vragen van Internetgebruikers te behandelen. Ze kunnen aan externe personen worden overgemaakt indien dit nodig blijkt om de vraag van de Internetgebruiker te behandelen.

Persoonlijke gegevens van gebruikers worden geenszins gebruikt en zeker ook niet voor commerciële doeleinden. Apotheek.be en de APB verbinden er zich toe om geen commerciële voorstellen van partners te verzenden en nooit e-mailadressen, die op de website werden verzameld voor het versturen van de abonnementen op de nieuwsbrief of het deelnemen aan enquêtes, aan derden over te maken, tenzij de patiënt rechtstreeks met een specifieke apotheek wil worden verbonden om farmaceutisch advies te krijgen, parafarmacie en geneesmiddelen niet aan voorschrift onderworpen te kopen of om zijn voorschrift te versturen en zijn geneesmiddelen te reserveren.

Internetgebruikers kunnen gratis een overzicht krijgen van hun verzamelde persoonlijke gegevens, alsook de rechtzetting bekomen van eventuele onjuiste, niet-volledige of niet-relevante gegevens, door te schrijven naar: APB - Apotheek.be – Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel of per e-mail naar allo.juridic@apb.be mits toevoeging van een identiteitsbewijs.

Of rechtstreeks bij de apotheek die door de patiënt werd gecontacteerd. In dit geval vindt hij de contactgegevens van de apotheek op de site van de apotheek zelf.

APB is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens door de betreffende apotheek of voor de wettigheid van de site van deze apotheek.

Internetgebruikers kunnen online hun abonnement op de nieuwsbrief van Apotheek.be aanpassen of stopzetten.

Indien u zich abonneert op de nieuwsbrief Apotheek.be, worden uw persoonlijke gegevens bewaard tot 6 maand na de definitieve uitschrijving voor de nieuwsbrieven. Daarna worden ze definitief verwijderd.

Bij de organisatie van een online gezondheidsenquête verloopt de gegevensinzameling anoniem en de gegevens zullen niet worden bewaard in het systeem. Indien het doel en het formaat van de enquête zouden toelaten getuigenissen te verzamelen, kan de Internetgebruiker vrijwillig zijn adres achterlaten om opnieuw persoonlijk te worden gecontacteerd.

B. Gebruik van de technische gegevens

Cookies

Apotheek.be maakt gebruik van Google Analytics dat cookies gebruikt om het aantal unieke bezoekers te berekenen en anonieme en onpersoonlijke statistieken te leveren. In dit kader worden enkel deze statistische gegevens overgemaakt aan Apotheek.be, geen persoonsgegevens.

Deontologie

A. Kwaliteit van de inhoud

Geloofwaardigheid

De APB is de initiatiefnemer van Apotheek.be met als volgende opdracht:
De toegevoerde waarde van de officina-apotheker stimuleren, ontwikkelen en promoten ten dienste van de gezondheid en de belangen van de patiënt teneinde zo bij te dragen tot een betere volksgezondheid.

Inhoud

De APB verbindt er zich toe om via de website Apotheek.be een kwaliteitsvolle inhoud te leveren. Om ervoor te zorgen dat de informatie voor alle bezoekers goed wordt begrepen, worden de teksten zo duidelijk mogelijk geschreven en wordt er niet teveel wetenschappelijk jargon gebruikt. De informatie en begeleiding moet de bezoeker toelaten zijn gezondheid beter te beheren in het kader van de samenwerking patiënt – arts – apotheker . Deze samenwerking patiënt - arts - apotheker moet de patiënt ook helpen om zijn doelstellingen te bepalen en te handelen. Ze moet leiden tot een grotere autonomie van de patiënt (empowered patient concept).

De gebruikte wetenschappelijke referenties en bronnen zullen telkens wanneer ze beschikbaar zijn, worden vermeld.

De informatie vervat in de website wordt met de grootste zorg nagegaan. De bezoeker wordt op de hoogte gesteld van het feit dat hij de redactie of webmaster niet aansprakelijk kan stellen voor de gevolgen van eventueel verzuim of eventuele fouten en dat hij zijn arts moet raadplegen voor elk advies over zijn persoonlijke gezondheid of die van zijn familie, of zijn apotheker voor elke informatie of elk advies inzake geneesmiddelen en gezondheidsproducten en hun gebruik. Indien de fabrikant , patiënt , apotheker een mogelijke onjuistheid vaststelt dan kan zal dit gecontroleerd en aangepast worden. U kan al uw klachten wenden tot: support@apotheek.be

Wanneer u op webshop of website klikt verlaat u de website apotheek .be en wordt u naar de website/ webshop van de betreffende apotheek gestuurd. Apotheek.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de juistheid van de informatie op de webshop van de betreffende apotheek.

Alle informatie en afbeeldingen met betrekking tot niet-geneesmiddelen, evenals alle afbeeldingen met betrekking tot geneesmiddelen die beschikbaar zijn in de productcatalogus, inclusief eventuele intellectuele eigendomsrechten op dergelijke informatie en afbeeldingen, behoren uitsluitend toe aan MEDIPIM. APB heeft van MEDIPIM de nodige licentierechten verkregen voor de voormelde reproductie en gebruik.

Deze informatie en afbeeldingen mogen niet openbaar worden gemaakt, noch worden gekopieerd, gecommercialiseerd, gereproduceerd of gewijzigd op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van MEDIPIM. Gebruikers hebben ook niet het recht om, direct of indirect, deze database, informatie en afbeeldingen te integreren in websites, online winkels, software, enz., noch om deze gegevens te extraheren en door te geven aan derden.

APB kan de betrouwbaarheid en de kwaliteit van deze informatie niet garanderen en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor deze informatie. Hoewel apotheek.be alle nodige maatregelen heeft genomen om de betrouwbaarheid van de informatie op deze site te verzekeren, kunnen apotheek.be en APB niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten of weglatingen, noch voor de gevolgen van incorrect gebruik van de informatie op deze site. APB is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit materiële en/of immateriële, directe en/of indirecte schade veroorzaakt door deze informatie.

Alle informatie over apotheek.be is alleen voor informatieve doeleinden en wordt verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Ze kunnen niet worden gebruikt om een medische diagnose te stellen of om een behandeling te kiezen of te valideren en kunnen in geen geval de consultatie met een gekwalificeerde zorgverlener vervangen.

Indien de fabrikant, patiënt of apotheker een eventuele onjuistheid vaststelt, kan deze worden geverifieerd en gecorrigeerd. U kunt alle klachten richten aan : support.apotheek.be@apb.be.

Toegankelijkheid

De website is toegankelijk voor het grote publiek en gebruikers hebben geen gebruikersnaam of paswoord nodig. De website werd opgevat om deze makkelijk te kunnen raadplegen, lezen en optimaal te kunnen surfen op een PC, een tablet of een smartphone.

De artikels, dossiers, adviesfiche en documenten kunnen zonder beperking worden gedownload, afgedrukt of gedeeld. Afdrukken kan om ervoor te zorgen dat de inhoud of het artikel netjes en zonder overtollige inhoud wordt aangeboden in een lay-out die specifiek is voor Apotheek.be en er de archivering van mogelijk te maken met het oog op een latere raadpleging.

Om deze downloadbare documenten te visualiseren, heeft u het softwareprogramma Adobe Reader® nodig. Indien deze software nog niet beschikbaar is op uw computer, kan u deze downloaden door te klikken op de link.

Referenties en hyperlinks

De website www.apotheek.be bevat hyperlinks naar andere websites en referenties naar andere informatiebronnen. De meeste hyperlinks en referenties worden vooraf nagekeken door het redactiecomité van Apotheek.be om er de relevantie, toegevoegde waarde en objectiviteit van te evalueren ten aanzien van het behandelde thema. Aangezien de APB deze websites en informatie niet beheert of ontwikkelt, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, kwaliteit en exhaustiviteit van deze informatie.

Wanneer de patiënt op de link klikt om direct naar de apotheek van zijn keuze te gaan en zich op de site van deze apotheek bevindt, is APB in geen geval verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens door de betreffende apotheek of voor de wettigheid van de site van deze apotheek.

Apotheek.be kan niet waarborgen dat deze websites een beleid voeren in het kader van de eerbied voor het privé-leven overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR.Internetgebruikers worden bijgevolg verzocht dit voor zichzelf uit te maken door de clausule over de bescherming van het privé-leven, die verplicht op elke website moet staan, te raadplegen.

Contact

Apotheek.be
Postadres: Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel.
Secretariaat: 00 32 2 285 42 00
Voor al uw vragen, stuur een e-mail naar: support.apotheek.be@apb.be