Wettelijke vermeldingen

​​Met de creatie van deze website en zijn verschillende functionaliteiten wenst Apotheek.be diensten te ontwikkelen voor zijn bezoekers om hen te helpen hun gezondheid en die van hun gezin beter te begrijpen en op te volgen.​​


Laatste update: 24/05/18​
WIE ZIJN WIJ?

 
A. Uitgever
B. Beheerder en technische dienst
C. Doel van de website
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 
A. Bescherming van de rechten van de Internetgebruiker 
B. Gebruik van de technische gegevens (IP-adres, cookies)
 

DEONTOLOGIE

 
A. Kwaliteit van de inhoud
B. Nauwkeurigheid van de informatie - Verantwoordelijkheid
C. Verbod op framing en inkadering
D. Intellectuele eigendom
 
1. Auteursrechten
2. Rechten op foto’s
3. Handelsmerken 
 
CONTACT
 
WIE ZIJN WIJ?
 
A. Uitgever 
 
De Algemene Pharmaceutische Bond (afgekort APB) en Highway APB VZW zijn de co-uitgevers van de website Apotheek.be. 
 
De APB is een beroepsfederatie opgericht krachtens de wet van 31 maart 1898 houdende beroepsverenigingen. 
Highway APB VZW is een vereniging zonder winstoogmerk volgens de wet van 27 juni 1921. 
 
 
De APB is de federatie van de erkende beroepsverenigingen van Belgische officina-apothekers. 
 
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Archimedesstraat 11 te 1000 Brussel. 
 
Er kan afzonderlijk gebruik worden gemaakt van de Franstalige of Nederlandstalige benaming of van de afgekorte benaming.
 
 
 APB:
BTW-nummer: BE 406.753.266
Ondernemingsnummer: 0406.753.266
 
Highway APB:
BTW-nummer: BE 472.744.544
Onderneminsnummer 0472.744.544
 
Directeur van de Publicatie en hoofdredacteur: apotheker Alain Chaspierre
 
U kunt hem contacteren
 
per e-mail : support.apotheek.be@apb.be
 
telefonisch: 02 285 42 00
 
 
 
B. Beheerder en technische dienst
 
De website Apotheek.be wordt beheerd door de APB en Highway APB VZW
 
De technische prestaties gebeuren door de IT-afdeling van de APB.
 
C. Doel van de website
 
Apotheek.be is toegankelijk voor iedereen en bestemd voor het grote publiek.
 
Met de creatie van deze website en zijn verschillende functionaliteiten wenst Apotheek.be diensten te ontwikkelen voor zijn bezoekers om hen te helpen hun gezondheid en die van hun gezin beter te begrijpen en op te volgen. Deze functionaliteiten zijn de volgende:
 
·         zoeken naar een apotheek,
 
·         gezondheidsactualiteit en -boodschappen,
 
·         informatie over geneesmiddelen en hun goed gebruik,
 
·         advies ingeval van nood,
 
·         informatie over de rol van de apotheker. Apotheek.be helpt Internetgebruikers om bepaalde gezondheidsmechanismen beter te begrijpen en hen te oriënteren in hun stappen naar zorgverstrekkers, voornamelijk artsen en apothekers. 
 
Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg. Apotheek.be steunt de apotheker in zijn dagelijkse praktijk en benadrukt zijn rol in de gezondheidsopvoeding en -motivatie van het grote publiek. Apotheek.be zet ook de toegevoegde waarde van de apotheker als geneesmiddelenspecialist in de kijker en fungeert als doorgeefluik van de informatie en het advies van de arts  om de patiënt optimaal te begeleiden in het kader van zijn behandeling. 
 
Apotheek.be richt zich tot het grote publiek, niet professioneel in de gezondheidszorg en heeft eveneens als doelstelling  ook de gezondheidsboodschappen die worden verspreid door de bevoegde overheden en de spelers van de sector van de gezondheidszorg ondersteunen. De website levert aanvullende online informatie, naast het advies dat wordt verstrekt door de gezondheidswerkers en in het bijzonder door de arts en de apotheker. Het gebruik van de website moet zijn bezoekers toelaten de vragen die moeten worden gesteld aan hun arts of hun apotheker te identificeren, hun kennis van de gezondheidsthema’s te verdiepen, de acties van zorgverstrekkers ten dienste van hun gezondheid en die van hun gezin beter te begrijpen, zich te sensibiliseren voor gezondheidsthema’s in hun voordeel en in het voordeel van hun gezin. 
 
Apotheek.be is een neutraal initiatief, vrij van elke reclame en elke publicatie met een commercieel karakter.
 
  
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS
 
A. Bescherming van de rechten van de Internetgebruiker 
 
Apotheek.be en de APB respecteren de persoonlijke levenssfeer van hun gebruikers. Het verzamelen van persoon gegevens via de website Apotheek.be en het gebruik dat de APB van deze gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992. Alle persoonlijke informatie betreffende de bezoekers van Apotheek.be is vertrouwelijk. Deze gegevens worden verwerkt door Apotheek.be in de mate waarin dit nodig is om te voldoen aan de vragen van zijn gebruikers en worden niet gebruikt voor doeleinden andere dan deze die worden aangekondigd in deze disclaimer.
 
Meerdere elektronische formulieren maken het mogelijk om persoonsgegevens te verzamelen: abonnement op de nieuwsbrief, deelname aan online enquêtes. De persoonlijke gegevens worden slechts overgemaakt aan het personeel dat ermee wordt belast, om eventuele vragen van Internetgebruikers te behandelen. Ze kunnen aan externe personen worden overgemaakt indien dit nodig blijkt om de vraag van de Internetgebruiker te behandelen. 
 
Persoonlijke gegevens van gebruikers worden geenszins gebruikt en zeker ook niet voor commerciële doeleinden. Apotheek.be en de APB verbinden er zich toe om geen commerciële voorstellen van partners te verzenden en nooit e-mailadressen, die op de website werden verzameld voor het versturen van de abonnementen op de nieuwsbrief of het deelnemen aan enquêtes, aan derden over te maken, tenzij de patiënt rechtstreeks met een specifieke apotheek wil worden verbonden om farmaceutisch advies te krijgen, parafarmacie en geneesmiddelen niet aan voorschrift onderworpen te kopen of om zijn voorschrift te versturen en zijn geneesmiddelen te reserveren.
 
Internetgebruikers kunnen gratis een overzicht krijgen van hun verzamelde persoonlijke gegevens, alsook de rechtzetting bekomen van eventuele onjuiste, niet-volledige of niet-relevante gegevens, door te schrijven naar: APB - Apotheek.be – Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel of per e-mail naar  allo.juridic@apb.be mits toevoeging van een identiteitsbewijs. 
 
Of rechtstreeks bij de apotheek die door de patiënt werd gecontacteerd. In dit geval vindt hij de contactgegevens van de apotheek op de site van de apotheek zelf.
 
APB is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens door de betreffende apotheek of voor de wettigheid van de site van deze apotheek.
 
Internetgebruikers kunnen online hun abonnement op de nieuwsbrief van Apotheek.be aanpassen of stopzetten.
 
Indien u zich abonneert op de nieuwsbrief Apotheek.be, worden uw persoonlijke gegevens bewaard tot 6 maand na de definitieve uitschrijving voor de nieuwsbrieven. Daarna worden ze definitief verwijderd.
 
Bij de organisatie van een online gezondheidsenquête verloopt de gegevensinzameling anoniem en de gegevens zullen niet worden bewaard in het systeem. Indien het doel en het formaat van de enquête zouden toelaten getuigenissen te verzamelen, kan de Internetgebruiker vrijwillig zijn adres achterlaten om opnieuw persoonlijk te worden gecontacteerd.
 
B. Gebruik van de technische gegevens
 
Cookies:
Apotheek.be maakt gebruik van Google Analytics dat cookies gebruikt om het aantal unieke bezoekers te berekenen en anonieme en onpersoonlijke statistieken te leveren. In dit kader worden enkel deze statistische gegevens overgemaakt aan Apotheek.be en / of Pharmacy-Online (platform van zelfstandige online apotheken), geen persoonsgegevens. 
 
  
 
DEONTOLOGIE
 
A. Kwaliteit van de inhoud 
 
Geloofwaardigheid
 
De APB is de initiatiefnemer van Apotheek.be met als volgende opdracht:
 
 - De toegevoerde waarde van de officina-apotheker stimuleren, ontwikkelen en promoten ten dienste van de gezondheid en de belangen van de patiënt teneinde zo bij te dragen tot een betere volksgezondheid. 
 
De website Apotheek.be heeft geen enkel winstgevend of commercieel doel. 
 
Inhoud
 
De APB verbindt er zich toe om via de website Apotheek.be een kwaliteitsvolle inhoud te leveren. Om ervoor te zorgen dat de informatie voor alle bezoekers goed wordt begrepen, worden de teksten zo duidelijk mogelijk geschreven en wordt er niet teveel wetenschappelijk jargon gebruikt. De informatie en begeleiding moet de bezoeker toelaten zijn gezondheid beter te beheren in het kader van de samenwerking patiënt – arts – apotheker . Deze samenwerking patiënt - arts - apotheker moet de patiënt ook helpen om zijn doelstellingen te bepalen en te handelen. Ze moet leiden tot een grotere autonomie van de patiënt (empowered patient concept).
 
De gebruikte wetenschappelijke referenties en bronnen zullen telkens wanneer ze beschikbaar zijn, worden vermeld.
 
De informatie vervat in de website wordt met de grootste zorg nagegaan. De bezoeker wordt op de hoogte gesteld van het feit dat hij de redactie of webmaster niet  aansprakelijk kan stellen voor de gevolgen van eventueel verzuim of eventuele fouten en dat hij zijn arts moet raadplegen voor elk advies over zijn persoonlijke gezondheid of die van zijn familie, of zijn apotheker voor elke informatie of elk advies inzake geneesmiddelen en gezondheidsproducten en hun gebruik. 
 
Toegankelijkheid
 
De website is toegankelijk voor het grote publiek en gebruikers hebben geen gebruikersnaam of paswoord nodig. De website werd opgevat om deze makkelijk te kunnen raadplegen, lezen en optimaal te kunnen surfen op een PC, een tablet of een smartphone.
 
De artikels, dossiers, adviesfiche en documenten kunnen zonder beperking worden gedownload, afgedrukt of gedeeld. Afdrukken kan om ervoor te zorgen dat de inhoud of het artikel netjes en zonder overtollige inhoud wordt aangeboden in een lay-out die specifiek is voor Apotheek.be en er de archivering van mogelijk te maken met het oog op een latere raadpleging.  
 
Om deze downloadbare documenten te visualiseren, heeft u het softwareprogramma Adobe Reader® nodig. Indien deze software nog niet beschikbaar is op uw computer, kan u deze downloaden door te klikken op de link. 
 
Referenties en hyperlinks
 
De website www.apotheek.be bevat hyperlinks naar andere websites en referenties naar andere informatiebronnen. De meeste hyperlinks en referenties worden vooraf nagekeken door het redactiecomité van Apotheek.be om er de relevantie, toegevoegde waarde en objectiviteit van te evalueren ten aanzien van het behandelde thema. Aangezien de APB deze wesbites en informatie niet beheert of ontwikkelt, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, kwaliteit en exhaustiviteit van deze informatie.
 
Wanneer de patiënt op de link klikt om direct naar de apotheek van zijn keuze te gaan en zich op de site van deze apotheek bevindt, is APB in geen geval verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens door de betreffende apotheek of voor de wettigheid van de site van deze apotheek.
 
Apotheek.be kan niet waarborgen dat deze websites een beleid voeren in het kader van de eerbied voor het privé-leven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 houdende bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de verwerking van persoonsgebonden gegevens. Internetgebruikers worden bijgevolg verzocht dit voor zichzelf uit te maken door de clausule over de bescherming van het privé-leven, die verplicht op elke website moet staan, te raadplegen.
 
B. Nauwkeurigheid van de informatie – Verantwoordelijkheid
 
De informatie die u op de website apotheek.be vindt, wordt vermeld bij wijze van voorbeeld en is niet exhaustief; ze wordt enkel verspreid met het oog op een algemene voorlichting. De medische informatie is niet bestemd om een raadpleging bij een gezondheidswerker te vervangen. U mag in geen geval informatie van de website gebruiken om een diagnose te stellen of een behandeling te wijzigen of te bepalen. Verwaarloos nooit een medisch advies en stel evenmin een dokters- of apothekersbezoek uit als gevolg van informatie die u op deze website gevonden zou hebben. 
 
Hoewel Apotheek.be alle vereiste stappen heeft ondernomen om zich te vergewissen van de betrouwbaarheid van de informatie op deze website, kan Apotheek.be niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of weglatingen, of voor de gevolgen van een slecht gebruik van de informatie op deze website.
 
Apotheek.be en zijn informatieverstrekkers kunnen  niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een computervirus van gelijk welke vorm, een bug of gelijk welk applicatieprogramma dat niet compatibel zou zijn met de software van de gebruiker; noch voor schade ondergaan door de gebruiker als gevolg van een storing, onderbreking of fout, update, herstelling, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbreking van het telefoonnet of de netwerken van daarmee verbonden diensten, overbelasting, nalatigheid of gebrek van derden of van de gebruiker; noch voor schade als gevolg van gebeurtenissen die buiten de wil van Apotheek.be plaatsvinden.
 
Apotheek.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van uw bezoek aan de website, van het gebruik van de inhoud of van de onmogelijkheid om de inhoud te gebruiken. Deze aansprakelijkheidsbeperking betreft elk soort directe of indirecte schade, met inbegrip van het verlies van gegevens of winsten en de onderbreking van activiteit. 
 
"De partners" waarvan u de lijst onderaan de website Apotheek.be vindt, zijn partnerwebsites waarmee Apotheek.be links op niet-commerciële wijze uitwisselt. 
 
C. Verbod op framing of inkadering 
 
De praktijk van framing of inkadering die bestaat uit het weergeven van de pagina’s van de website Apotheek.be in één of meerdere kaders of kolommen die deel uitmaken van een externe site, is verboden.
 
Geen enkel element van de website Apotheek.be mag zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Apotheek.be overgenomen worden. Als u hyperlinks wilt aanbrengen die verwijzen naar onze website, contacteer ons dan voor meer informatie.
 
D. Intellectuele eigendom 
 
1. Auteursrechten 
 
Het geheel van de beschikbare “Inhoud” van de website, die op niet-beperkende wijze de teksten, grafieken, foto’s, tekeningen, klanken, gegevens, beelden, audio- en videoclips omvat (“de Inhoud”), behoort uitsluitend toe aan Apotheek.be of aan de ondernemingen, instanties of personen die haar de Inhoud leveren. De Inhoud, alsook eventuele compilaties, selecties, presentaties of arrangementen daarvan, is het exclusieve eigendom van Apotheek.be en wordt beschermd door de wet op het intellectuele eigendom en meer in het algemeen door de internationale verdragen en overeenkomsten betreffende de bescherming van de auteursrechten en het intellectuele eigendom. 
Geen enkel element van deze website mag bijgevolg worden gekopieerd of geïmiteerd, op welke manier ook, met inbegrip van hypertext links die onder meer gebruik maken van methodes zoals  framing (inkadering). 
 
U mag de Inhoud alleen gebruiken voor uw persoonlijke informatie of als een bron van informatie of van inzameling van gegevens. U mag voor strikt persoonlijke doeleinden uittreksels van de inhoud maken onder voorbehoud dat u de regels betreffende het intellectuele eigendom naleeft die voorkomen op de pagina’s van de website waarvan de Inhoud toegankelijk is. Om het even welke andere vorm van gebruik is strikt verboden; met name de vermenigvuldiging, verandering, wijziging, verspreiding, overdracht, publicatie, tentoonstelling, publieke verspreiding of presentatie van de Inhoud voor om het even welk doel zijn strikt verboden. 
 
Enkel de apothekers-leden van de Algemene Pharmaceutische Bond mogen de Inhoud van deze website als dusdanig gebruiken zonder deze echter te wijzigen of te veranderen zonder voorafgaand overleg en akkoord.  
 
Apotheek.be behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die hij adequaat vindt om de aanslag op haar auteursrechten of auteursrechten van derden te verhinderen of te beëindigen, zonder dat haar enige verantwoordelijkheid toegeschreven kan worden voor deze maatregelen.
 
2. Rechten op foto’s 
 
De rechten op de foto's zijn verworven door de firma’s Dreamstim, Fotolia , I-stock, Fotosearch.
 
3. Handelsmerken
 
De handelsmerken Apotheek.be mogen niet in verband worden gebracht met producten of diensten van derden, evenmin mogen ze gebruikt worden op een manier die Apotheek.be of een derde, hetzij direct of indirect, zou kunnen belasteren of in diskrediet brengen. Alle andere handelsmerken en commerciële namen blijven het volle intellectuele eigendom van hun respectieve houders.
 
CONTACT 
 
Apotheek.be
 
Postadres: Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel.
 
Secretariaat: 00 32 2 285 42 00
 
Voor al uw vragen, stuur een e-mail naar: support.apotheek.be@apb.be


Onze Missie

Apotheek.be ondersteunt en benadrukt de rol van de apotheker als volwaardige partner in de gezondheidszorg.

Contacteer ons

Gelieve er rekening mee te houden dat apotheek.be geen online apotheek is

Wettelijke Vermeldingen

Privacy policy
Deontologie